| Kalendarium |

Kalendarium kierunku Turystyka i Rekreacja

 

Od marca 2013 roku funkcję kalendarium kierunku Turystyka i rekreacja pełni portal
TRAVELNIA


 

2013

 

 • z dniem 1 lutego 2013 nowym prodziekanem kierunku Turystyka i Rekreacja został dr Krzysztof Szpara zastępując pełniącego      dotychczas tą funkcję dra Jacka Bilińskiego 
 • publikacja OCHRONA ŚRODOWISKA, KRAJOBRAZ PRZYRODNICZY I KULTUROWY POGÓRZA DYNOWSKIEGO A ROZWÓJ TURYSTYKI, pod red. J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2013.
 • utworzenie Centrum Zooterapii przy CTiR WSIiZ, kierownikiem została dr Daria Sawaryn
 • 6-10.03.2013 - wyjazd studentów i nauczycieli akademickich na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2013
 • 15 marca 2013 – seminarium w Urzędzie Marszałkowskim podsumowujące projekt TOURAGE - Developing Senior Tourism in Remote Region (TOURAGE -  rozwój turystyki seniorów w regionach peryferyjnych (prelegenci: K.      Szpara, M. Skała)
 • marzec 2013 – wyjazd do Żółkwi i Lwowa dla studentów oraz uczestników kursu pilota wycieczek 
 • marzec 2013 – uruchomienie portalu kierunku Turystyka i Rekreacja WSIiZ: Travelnia. Administratorem został Marek Gwóźdź, a redaktorem naczelnym Magdalena Skała. Portal prowadzony jest w jęz. polskim i ukraińskim. Jest formą promocji kierunku i miejscem aktywizacji studentów. Od momentu powstania będzie pełnić funkcję kalendarium.
 • kwiecień 2013 – wyjazd do Budapesztu dla studentów w ramach zajęć terenowych              
 • maj 2013 – wyjazd do Pragi dla studentów w ramach zajęć terenowych         

2012

 

 • 27 września 2012 - uzyskanie specjalnej nagrody Ministra Sportu i Turystyki za wkład pracy w jakość kształcenia kadr dla turystyki wręczonej podczas Międzynarodowych Targów Turystyki w dniu 27 września 2012 r. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie
 • maj 2011: wyjazd do Żółkwi i Lwowa dla studentów oraz uczestników kursu pilota wycieczek         
 • grudzień 2012 – rozpoczęcie kursu pilota wycieczek (15 osób)     
 • od 2012 funkcjonuje przy Katedrze Geografii Laboratorium Gleboznawcze, w którym wykonywane są analizy      sedymentologiczne
 • udział w projekcie: GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich. Badania nad kondycją turystyki przyjaznej środowisku w Bieszczadach, kierownik Krzysztof Szpara, zespół realizujący: M. Skała, J. Krupa, B. Pyzocha (Fundacja Bieszczadzka) oraz studenci WSIiZ, źródło finansowania: Fundacja Bieszczadzka, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • 28 listopada 2012 roku: Seminarium naukowo - informacyjne podsumowujące projekt GoToCarpathia - certyfikat  jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich, CTiR Kielnarowa
 • udział w projekcie: TOURAGE - Developing Senior Tourism in Remote Region (TOURAGE - rozwój turystyki seniorów w regionach peryferyjnych), kierownik Krzysztof Szpara, zespół realizujący: M. Gwóźdź oraz studenci WSIiZ, xródło finansowania: Urząd Marszałkowski      Województwa Podkarpackiego
 • projekt: Analiza przebiegu oraz skutków lokalnych ulew i powodzi na terenie      województwa podkarpackiego w latach 2009-2010 i przeciwdziałanie tym      zdarzeniom, kierownik Piotr Gębica, zespół realizujący: L. Starkel      (IGiPZ PAN), Danuta Limanówka, Elżbieta Cebulak (IMGW-Oddział Kraków),      Rafał Kwolek, Jakub Dzik (UW w Rzeszowie), Mirosław Hajder (WSIiZ w      Rzeszowie), źródło finansowania: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania      (DS) Projekt realizowany w latach 2012-2013.

 


2011

 

 • nawiązanie współpracy z Università della Svizzera      Italiana (Uniwersytetem w Lugano), w tym w szczególności z profesorem      Lorenzo Cantonim, który jest dyrektorem naukowym trzech laboratoriów na      Wydziale Nauk o Komunikacji: webatelier.net, NewMinE Lab (New Media in      Education Lab) oraz eLab (eLearning Lab) – staż naukowy mgr Łukasz Stokłosa
 • publikacja: TURYSTKA WIEJSKA, OCHRONA ŚRODOWISKA      I DZIEDZICTWO KULTUROWE POGÓRZA DYNOWSKIEGO, pod red. J. Krupa i T.      Soliński, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2011
 • publikacja: Krupa J., Binduga U., Skiba U., KONCEPCJA      PROGRAMÓW NAUCZANIA NA KIERUNKACH TURYSTYKA  I REKREACJA ORAZ ZDROWIE      PUBLICZNE W KONTEKŚCIE POTRZEB RYNKU PRACY POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ,      Instytut Gospodarki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2011     
 • publikacja: UWARUNKOWANIA INNOWACYJNEGO ROZWOJU      UZDROWISK, pod red. T. Soliński i J. Krupa, Wyd. Instytut Gospodarki      Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
 • listopad 2011 – rozpoczęcie kursu pilota wycieczek (20 osób)
 • realizacja projektu Zapis holoceńskich klimatu i działalności człowieka w aluwiach dolin przedpola Wschodnich Karpat, kierownik prof. Piotr Gębica, zespół realizujący: A. Jacyszyn (Uniwersytet Lwowski), M. Krapiec (AGH w Krakowie), W. Andrejczuk (Uniwersytet Śląski w Sosnowcu), A. Budek i L. Starkel (Instytut Geografii PAN w Krakowie), źródło finansowania – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt własny Nr N N 306 691640)
 • uzyskanie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej pt. Autorska koncepcja Szlaku Kulinarnego „SMAKI BIESZCZADÓW" - metody promocji, autorstwa mgr Justyny Czachary (promotor: prof. J. Krupa)
 • publikacja WSPÓŁCZESNE TRENDY FUNKCJONOWANIA UZDROWISK - KLASTERING, pod red. J. Hermaniuk i J. Krupa, Wyd. Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów
 • monografia: Skała M., Szpara K., Wątroba Ł., 2010, ANALIZA DIAGNOSTYCZNA UZDROWISK I GMIN UZDROWISKOWYCH POLSKI WSCHODNIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI ICH POTENCJAŁU PRODUKTOWEGO I SYSTEMU KOMUNIKACJI RYNKOWEJ ORAZ POZIOMU INNOWACYJNOŚCI, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
 • uzyskanie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej pt. „Winnice jako specyficzny produkt turystyczny Polski - metody promocji”, autorstwa mgr Magdaleny Dul (promotor: prof. J. Krupa)
 • 13 stycznia 2007 - Karnawałowy BAL TURYSTY w Klubie Akademickim WSIiZ
 • uzyskanie wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej pt. „Smak regionu - dziedzictwo kulinarne Małopolski i Podkarpacia - metody promocji”, autorstwa mgr Teresy Wareckiej (promotor: prof. J. Krupa)
 • udział prof. J. Krupy w projekcie systemowym pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”, zadanie 9 „Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w woj. podkarpackim”.  
 • wydawnictwo pokonferencyjne: TURYSTYKA W BADANIACH NAUKOWYCH. PRACE PRZYRODNICZE I HUMANISTYCZNE, pod red. J. Krupy i J. Bilińskiego, Wyd. WSIiZ Rzeszów 2006
 • 9 - 11 marca 2006 - pracownicy Katedry Turystyki i Rekreacji oraz studenci WSIiZ uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin
 • publikacja: INNOWACJE EKOLOGICZNE W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM, pod red. L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik, Wyd. WSIiZ, Rzeszów
 • 10-13 marca 2005 - wyjazd nauczycieli akademickich i studentów na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2005
 • 15-17 września 2005 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z okazji 30-lecia kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie organizowana przez Katedrę Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie pt. ''TURYSTYKA W BADANIACH NAUKOWYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE" . Szczegóły pod adresem: http:/turystyka.wsiz.rzeszow.pl
 • 7-8 grudnia 2005 - Nauczyciele akademiccy pod kierownictwem Pana mgr Marka Gwoździa, uczestniczyli w szkoleniu "AMADEUS VISTA" przeprowadzonym w ramach współpracy z Amadeus Polska w Warszawie
 • 14 stycznia 2005 - odbył się z okazji 5-lecia działalności artystycznej w Filharmonii Rzeszowskiej KONCERT JUBILEUSZOWY uczelnianego Zespołu Pieśni i Tańca "Karpaty"
 • 7 lutego 2004 - Drugi Bal Turysty - Klub Akademicki WSIiZ
 • 11 lutego 2004 - Wykład p. Grzegorza Chudzika - Naczelnika Bieszczadzkiej Grupy GOPR – „BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH - ZASADY UPRAWIANIA TURYSTYKI GÓRSKIEJ W WARUNKACH ZIMOWYCH”
 • 2 marca 2004 - wykład p. Zbigniewa Wciślaka - polarnika, pracownika stacji badawczej na Spitsbergenie – „POZNAJ AFRYKĘ I SPITSBERGEN”
 • 27 kwietnia 2004 - wykład Dyrektora Magurskiego PN p. Jana Szafrańskiego – „WALORY PRZYRODNICZE I TURYSTYCZNE MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO”. Wykład odbył się w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego Ekologiczno - Przyrodniczego
 • 4-5 maja2004 - wizyta Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Turystyka i Rekreacja
 • 6 maja 2004 - wykład Prezesa Amadeus Polska dr Ireneusza Margańca – „AMADEUS - WIODĄCY, GLOBALNY SYSTEM REZERWACYJNY USŁUG TURYSTYCZNYCH”. Podpisanie umowy o współpracy WSIiZ i Amadeus Polska dotyczące wprowadzenia do zajęć dydaktycznych systemu GDS Amadeus
 • 9 września 2004 - Uchwałą nr 792/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 września 2004 r. jakość kształcenia na poziomie zawodowym na kierunku Turystyka i Rekreacja, prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, uzyskała ocenę pozytywną.
 • uzyskanie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ministra Gospodarki i Pracy na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej pt. Strategia promocji szlaku turystycznego "Śladami Łemków - Dolina Wisłoki", autorstwa mgr Renaty Koneweckiej (promotor: prof. J. Krupa)
 • 6-13 września 2004 - Studencki Zespół Pieśni i Tańca WSIiZ Karpaty uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Vasilitzi” w Larnace na Cyprze
 • 11 października 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uzyskała zgodę na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja
 • październik 2004 - wydawnictwo pokonferencyjne red. J. Krupa, T. Soliński - EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU TURYSTYKI

2010

 

 • styczeń 2010 - grudzień 2010:      uczestnictwo pracowników kierunku w projekcie nt. Tworzenie i rozwój      Innowacyjnego Klastra Uzdrowiskowego Zdrowie i Turystyka -  „Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej”
 • udział w projekcie: Analiza      diagnostyczna uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej, w      szczególności ich potencjału produktowego i systemu komunikacji rynkowej      oraz poziomu innowacyjności, kierownik projektu: dr Jacek Rodzinka,      zespół realizujący: Magdalena Skała, Krzysztof Szpara, Łukasz Wątroba, źródło      finansowania: analiza finansowana z projektu Innowacyjny Klaster Zdrowie i      Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej

2009

 

 • od początku 2009      roku współpraca ze Związkiem Gmin      Turystycznych Pogórza Dynowskiego w      organizowaniu Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Błękitny San”. Patronat naukowy od 2009      r. sprawowany      jest przez WSIiZ, natomiast prof. J. Krupa pełni funkcję przewodniczącego      Komitetu Naukowego Konferencji oraz      redaktora naukowego wydawnictwa
 • projekt: Badanie przyjazdowego ruchu      turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa      podkarpackiego w okresie V-IX 2009 roku, kierownik Krzysztof Szpara,      zespół realizujący: Piotr Gębica, Magdalena Skała Łukasz Dryniak, Jan      Krupa, Łukasz Wątroba, Jerzy Drupka, Maciej Jackowski, Daria Sawaryn,      Joanna Urbaniak, Artur Szymański, Wojciech Dobrowolski, Marek Gwóźdź,      Karina Kycia, Łukasz Stokłosa
 • raport:      Szpara K., Drupka J., Krupa J., Skała M., Bwanakare S., 2009, BADANIE PRZYJAZDOWEGO      RUCHU TURYSTYCZNEGO W WYBRANYCH MIEJSCACH RECEPCJI TURYSTYCZNEJ      WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W OKRESIE V-IX 2009 ROKU, Badanie      wykonane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na      zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów

2008

 


2007

 


2006

 


2005

 • publikacja EKOLOGIA      I OCHRONA ŚRODOWISKA, A WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO,      pod red. J. Krupy, J. Strojnego, W. Tabasza, Wyd. Mitel, Rzeszów 2005

2004

 


                       

 • listopad – grudzień 2004 - wydawnictwo pokonferencyjne red. J. Biliński, M. Przydział - NOWE TENDENCJE W TURYSTYCE I REKREACJI

 

 


2003

 

 • 21 stycznia 2003 - wykład otwarty „PRZEJŚCIE PRZEZ WIELKĄ PUSTYNIĘ PIASZCZYSTĄ W AUSTRALII'', wygłoszony przez panów: Michał Thlon, Piotr Różalski
 • 8 lutego 2003 - Pierwszy Bal Turysty - Klub Studencki WSIIZ
 • 19 marca 2003 - wykład otwarty pana Janusza Płodzienia „JASKINIE - WYPRAWA DO WNĘTRZA ZIEMI” połączony z prezentacją slajdów i pokazem ekwipunku

 

 • 19 maja 2003 - wykład otwarty pt: „PRZYRODA BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO” - pana Grzegorza Sitko - pracownika BPN i koordynatora PAN PARKS. Spotkanie odbyło się w ramach rozpoczęcia działalności Studenckiego Naukowego Koła Ekologiczno-Przyrodniczego
 • 6-25 maja 2003 – praktyki studencki w Truskawcu na Ukrainie. Opiekun – mgr Magdalena Koszałka
 • 4-15 lipca 2003 Studencki Zespół Pieśni i Tańca WSIIZ Karpaty brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Bursa - Turcja
 • 2003 - wydanie pierwszego wydawnictwa pokonferencyjnego „Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej”, red. Jacek Biliński, Daria Sawaryn

 

 • 18-19 września 2003 II Międzynarodowa Konferencja Organizowana przez Katedrę Turystyki I Rekreacji pt. ''TURYSTYKA CZYNNIKIEM INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWEJ''.
 • 2003 - Publikacja oparta o prace wykonane przez studentów kierunku Turystyka i rekreacja ''Krajobrazy Podkarpacia'' - red. Wiktor Zin

 

 


2002

 • 10 października 2002 sesja naukowa nt. JAKOŚĆ – ŚRODOWISKO - ZDROWIE CZŁOWIEKA zorganizowana w Kielnarowej przez Zakład Promocji Zdrowia i ekologii. Kierownictwo naukowe: prof. WSIiZ dr hab. inż. Jan Krupa
 • 1 października 2002 - rozpoczęcie działalności Akademickiego Koła Jeździeckiego - mgr Daria Sawaryn
 • 15 listopada 2002 - wykład otwarty „PRZEJŚCIE ŁUKU KARPAT: 2225 KM W 94 DNI”, Michał Kukula, Michał Zieliński, Paweł Kilen (student III roku)
 • 17 grudnia 2002 - wykład otwarty pana Bartosza Szeligi „AZJA CENTRALNA - KAZACHSTAN, KIRGISTAN, UZBEKISTAN”
 •  marzec 2001 - wydanie pierwszego zeszytu naukowego „Problemy współczesnej turystyki i rekreacji”, red. Witold Niemiec

2001

 

 

 • 5 kwietnia 2001 - spotkanie z Krzysztofem Wielickim himalaistą, zdobywcą korony Himalajów, wykład otwarty dla mieszkańców Rzeszowa
 • 21 maja 2001 - ranking uczelni ''Wprost''

 

 • czerwiec 2001 - pierwsze obrony prac licencjackich na kierunku turystyka i rekreacja
 • 6-16 października 2001 - wykładowcy z P-U USA prof. J. Ismail i prof. R. Ghiselli przeprowadzili cykl wykładów i seminariów dla studentów i pracowników kierunku TiR
 • Liczba studentów kierunku Turystyka i Rekreacja

 

 • 17-18 listopada 2001 - I Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Katedrę Turystyki i Rekreacji pt. „TURYSTYKA CZYNNIKIEM INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWEJ”
 • 1 stycznia 2000 - działalność rozpoczęło Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ. Kierownikiem Centrum został mgr Jerzy Drupka
 • marzec 2000 - podpisano list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy
  Wydziałem Zarządzania Gościnnością i Turystyką PURDUE UNIVERSITY USA i kierunkiem Turystyki i Rekreacji WSIiZ
 • kwiecień 2000 - utworzenie przy WSIiZ w Rzeszowie zespołu pieśni i tańca „Karpaty”.  Kierownikiem został mgr Rajmund Kalinowski. Pracę zespołu wspierają: A. Wawrzynowska (choreograf), P. Paluch i S. Wiktor (akompaniatorzy). Opiekunem została mgr Jadwiga Daszykowska
 • maj 2000 - pierwsza grupa studentów rozpoczęła praktyki zawodowe w Broadmor Hotel w Colorado Springs - USA
 • 5 czerwca – 7 lipca 2000 - wizyta profesorów z Purdue University USA T. Pearson`a i J. Ismail`a goście prowadzili wykłady z zakresu hotelarstwa i gastronomii
 • 16 października 2000 - debiut zespołu pieśni i tańca ''Karpaty'' podczas inauguracji roku akademickiego 2000/2001
 • 06 lipca 1999 - gościem kierunku był przedstawiciel flamandzkiej fundacji CNO WAASLAND, który szkolił naszych asystentów z zakresu agroturystyki
 • 20 października 1999 - w siedzibie WSIIZ odbył się gościnny wykład pani redaktor Elżbiety Dzikowskiej współautorki programu „Pieprz i Wanilia”
 • 26 października 1999 - cykl wykładów profesorów Wydziału Turystyki i Zarządzania Gościnnością z PURDUE UNIVERSITY USA: „Zakres amerykańskich studiów w dziedzinie turystyki”
 • 4 sierpnia 1998 - zgoda MEN na uruchomienie kierunku turystyka i rekreacja
 • 20 września1998 - pierwszy nabór studentów na studia stacjonarne i niestacjonarne kierunku Turystyka i Rekreacja
 • 1 października1998 - rok akademicki 1998/1999 (na kierunku rozpoczęło naukę 60 studentów studiów stacjonarnych oraz 205 studentów studiów niestacjonarnych)
 • 14 grudnia 1998 - z gościnnym wykładem dla studentów WSIiZ, kierunku Turystyka i Rekreacja wystąpił pan Gwidon Wójcik v-ce prezes Urzędu Turystyki i Rekreacji w Warszawie
 • czerwiec - lipec1998 - po raz pierwszy w Polsce w programie zajęć obozu letniego znalazły się nowe dyscypliny survival i paintball

2000


1999


1998


10 marca 1998 roku
ZŁOŻONO W MEN WNIOSEK O ZGODĘ NA URUCHOMIENIE
W WSIiZ
KIERUNKU: TURYSTYKA I REKREACJA


 

Copyright © 2013 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania | Kierunek Turystyka i rekreacja | Logowanie

WSIiZ